กี่พระองค์แล้ว ทรงบรรจุใน”พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท”ก่อนถึง”ในหลวงร.๙” สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่แผ่นดินไทย(รายละเอียด)

loading...

กี่พระองค์แล้ว ทรงบรรจุใน”พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท”ก่อนถึง”ในหลวงร.๙” สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่แผ่นดินไทย

พระบรมศพและพระศพแรกที่ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
“รอยใบลาน” ได้รวบรวมพระนามเจ้านายที่เคยประดิษฐานพระบรมศพและพระศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยได้เริ่มนับเมื่อคราวพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ที่เสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ. ๒๓๕๓ เนื่องจากในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการกล่าวถึงการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้งนั้นเป็นครั้งแรก

loading...

แต่เดิมผม (รอยใบลาน) มีความเข้าใจว่าพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในรัชกาลที่ ๑ ทั้งสองพระองค์ น่าจะเป็นพระศพแรกที่ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพราะรัชกาลที่ ๑ ทรงถวายเคารพต่อพระพี่นางทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมาก และยังมีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพอีกพระองค์หนึ่งที่รัชกาลที่ ๑ พระราชทานพระเกียรติยศเป็นพิเศษควรที่พระศพจะได้ประดิษฐานบนพระมหาปราสาท แต่เมื่อได้ไปดูในพระราชพงศาวดารก็พบว่าไม่มีการกล่าวถึงสถานที่ประดิษฐานพระศพแต่อย่างใด และเมื่อได้อ่านหนังสือการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์ขึ้นนั้น ก็ได้ให้รายละเอียดว่า

พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อพุทธศักราช ๒๓๕๓ เป็นครั้งแรกสำหรับการพระบรมศพ

ก็ยิ่งทำให้เชื่อได้ว่าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระบรมศพแรกที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาเมื่อได้อ่านจดหมายเหตุความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี จึงได้พบข้อมูลเกี่ยวกับพระศพแรกที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท คือ พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ และพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสา กรมพระยาเทพสุดาวดี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๒ ตามลำดับของการสิ้นพระชนม์ (สิ้นพระชนม์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และเข้าใจว่าตั้งพระโกศคู่กัน) นอกจากนี้ยังปรากฎว่าพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพ ก็ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยเช่นกัน จึงได้คลายข้อสงสัยให้กระจ่าง ดังนั้น พระบรมศพรัชกาลที่ ๑ จึงเป็นพระบรมศพแรกที่ได้ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๓ และพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ จึงเป็นพระศพแรก และถือเป็นการจัดงานพระศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นครั้งแรกด้วย

ลุศักราช ๑๑๖๑ ปีมะแม เอกศก สมเด็จตรัสสาเจ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ เสด็จสู่สวรรคาไลย ณ วัน ๑๑ฯ๑๒ ค่ำ สมเด็จตรัสสา เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี เสด็จสู่สวรรคาไลย เชิญพระโกษไว้ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฟ้าผ่าปราสาทแต่ไม่ไหม้

สำหรับพระบรมศพและพระศพที่เคยประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จึงมีทั้งสิ้น ๒๔ พระองค์ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังรายพระนามต่อไปนี้
พระองค์ที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์

พระองค์ที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสา กรมพระยาเทพสุดาวดี
(พ.ศ. ๒๓๔๒ – พ.ศ. ๒๓๔๓)
พระองค์ที่ ๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพ
พระองค์ที่ ๔ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒

พระองค์ที่ ๕ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗

พระองค์ที่ ๖ พระบรมศพสมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙
พระองค์ที่ ๗ พระบรมศพสมเด็จกรมพระศรีสุลาไลย พระบรมราชนนีพันปีหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐
พระองค์ที่ ๘ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔


พระองค์ที่ ๙ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (พระนามหลังการเสด็จสวรรคต) ในรัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕
พระองค์ที่ ๑๐ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑


พระองค์ที่ ๑๑ พระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘
พระองค์ที่ ๑๒ พระศพพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐
พระองค์ที่ ๑๓ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔


พระองค์ที่ ๑๔ พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓


พระองค์ที่ ๑๕ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙

พระองค์ที่ ๑๖ พระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐


พระองค์ที่ ๑๗ พระศพสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑


พระองค์ที่ ๑๘ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๓


พระองค์ที่ ๑๙ พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙


พระองค์ที่ ๒๐ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘


พระองค์ที่ ๒๑ พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙


พระองค์ที่ ๒๒ พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑


พระองค์ที่ ๒๓ พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔


พระองค์ที่ ๒๔ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขอบคุณ เฟซบุ๊คKampanart Kamkaew

แบ่งปัน